ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
2 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก CME 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ