ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี CME 1 0 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
2 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง CME 1 1 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
3 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 1 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
4 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง CME 1 1 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
5 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา CME 1 1 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
6 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว CME 1 0 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
7 B5923373 นายชายนรา เครือแสง CME 1 0 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING