ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ