ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
2 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
3 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
4 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
5 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
6 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
7 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
8 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
9 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
10 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
11 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
12 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
13 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
14 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
15 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
16 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
17 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
18 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
19 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
20 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
21 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
22 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
23 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
24 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
25 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
26 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
27 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
28 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
29 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
30 B6209032 นายศุภโชค ศักดา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
31 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
32 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
33 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
34 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
35 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
36 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
37 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
38 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
39 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
40 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
41 B6215682 นางสาวชลดา หงษา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
42 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
43 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
44 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
45 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
46 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
47 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
48 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
49 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
50 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
51 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
52 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
53 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
54 B6219338 นายศุภชัย สิลลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
55 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
56 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
57 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
58 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
59 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
60 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
61 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
62 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
63 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
64 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
65 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
66 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
67 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
68 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
69 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
70 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
71 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
72 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
73 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
74 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
75 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
76 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
77 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
78 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
79 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
80 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
81 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
82 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
83 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
84 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
85 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
86 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ