ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 40 1 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
2 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 40 1 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
3 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 1 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ