ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531313 CORROSION OF METALS
2 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 1 40 0 531313 CORROSION OF METALS
3 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531313 CORROSION OF METALS
4 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 0 531313 CORROSION OF METALS
5 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 40 0 531313 CORROSION OF METALS
6 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 40 0 531313 CORROSION OF METALS
7 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 0 531313 CORROSION OF METALS
8 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531313 CORROSION OF METALS
9 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 531313 CORROSION OF METALS
10 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531313 CORROSION OF METALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ