ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
2 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 40 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
3 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
4 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 40 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
5 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ