ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
2 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
3 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
4 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
5 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
6 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ