ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531302 MECHANICAL METALLURGY
2 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 40 1 531302 MECHANICAL METALLURGY
3 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531302 MECHANICAL METALLURGY
4 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 0 531302 MECHANICAL METALLURGY
5 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 40 1 531302 MECHANICAL METALLURGY
6 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 40 0 531302 MECHANICAL METALLURGY
7 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 40 0 531302 MECHANICAL METALLURGY
8 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 40 1 531302 MECHANICAL METALLURGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ