ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
2 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 1 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
3 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 0 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
4 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 10 0 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ