ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
2 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
3 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
4 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 W 1 526416 QUALITY CONTROL
5 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
6 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
7 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
8 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
9 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
11 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
12 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
13 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
14 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
15 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
16 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
17 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
18 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
19 B5923373 นายชายนรา เครือแสง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
20 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ