ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
2 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
3 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
4 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
5 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
6 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
7 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน CME 1 40 1 526416 QUALITY CONTROL
8 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
9 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
11 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
12 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
13 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
14 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
15 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
16 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
17 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
18 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
19 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
20 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ