ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
2 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
3 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
4 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
5 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี CME 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
6 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
7 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
8 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
9 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
10 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
11 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
12 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
13 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
14 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
15 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
16 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
17 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
18 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง ChemE 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
19 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน ChemE 1 40 1 526416 QUALITY CONTROL
20 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
21 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
22 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
23 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ