ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Mechatronics Engineering 1 40 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
2 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
3 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
4 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ Mechatronics Engineering 1 40 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
5 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
6 B5928613 นางสาวศิริกานดา ศรีโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
7 B5928675 นางสาววิลาสินี ไชยกุฉิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
8 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์ Mechatronics Engineering 1 40 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
9 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
10 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
11 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
12 B6022976 นายเดชาธร สมใจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
13 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
14 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
15 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
16 B6023683 นายธราเทพ แว่นศิลา Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
17 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
18 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
19 B6027964 นายพงศกร หิรัญเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
20 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
21 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
22 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
23 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
24 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
25 B6100223 นายวรเชษฐ์ จันทคีรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
26 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
27 B6100445 นายกรวิชญ์ คำเครือ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
28 B6100476 นายอนุพงศ์ จงสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
29 B6100636 นางสาวกริษฐา ตอนนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
30 B6100988 นางสาววันวิษา สันติชัยกุล Mechatronics Engineering 1 40 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
31 B6101008 นายพรชัย สีโคตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
32 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
33 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
34 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
35 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
36 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
37 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
38 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
39 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
40 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
41 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
42 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
43 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
44 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
45 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
46 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
47 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
48 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
49 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
50 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
51 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
52 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
53 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
54 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
55 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
56 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
57 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
58 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
59 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 1 W 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
60 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
61 B6137618 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 40 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
62 B6137625 นายทรงยศ ฉิมเเว่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
63 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
64 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
65 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
66 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
67 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
68 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
69 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
70 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
71 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
72 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
73 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
74 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
75 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
76 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
77 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
78 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
79 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
80 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
81 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 1 W 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
82 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
83 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
84 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
85 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
86 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
87 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
88 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
89 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
90 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
91 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
92 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
93 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
94 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
95 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก Mechatronics Engineering 1 W 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
96 B6315146 นายกฤติภัทร ปักปิ่นทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
97 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
98 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
99 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
100 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 1 W 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
101 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
102 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
103 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
104 B6315290 นางสาวกมลภพ ทำนุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
105 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
106 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
107 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
108 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
109 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
110 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
111 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
112 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
113 B6329846 นายไกรวี คงคากูล Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
114 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
115 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
116 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
117 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
118 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
119 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
120 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
121 B6334758 นายวัชวุฒิ จันทร์บุญแก้ว Mechatronics Engineering 1 60 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
122 B6335267 นายพชร บุตรศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
123 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
124 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์ Mechatronics Engineering 1 W 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ