ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
2 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 1 W 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
3 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
4 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
5 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
6 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา Mechatronics Engineering 1 40 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
7 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
8 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
9 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
10 B6101572 นายชนาธิป ปุกตะคุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
11 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
12 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
13 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
14 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
15 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
16 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
17 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
18 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
19 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
20 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
21 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
22 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
23 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
24 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
25 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
26 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
27 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
28 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
29 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
30 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
31 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
32 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
33 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
34 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
35 B6315269 นายอัคพล การอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
36 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
37 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
38 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
39 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
40 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 2 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
41 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 2 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
42 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 2 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
43 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
44 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 2 10 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ