ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
2 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
3 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
4 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
5 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
6 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
7 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
8 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
9 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
10 B6101138 นายอณาวิล โกสุม Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
11 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
12 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
13 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
14 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
15 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
16 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
17 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
18 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
19 B6101497 นายชลธี บุญวัง Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
20 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
21 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
22 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
23 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
24 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
25 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
26 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
27 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
28 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
29 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
30 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
31 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
32 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
33 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
34 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
35 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
36 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
37 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
38 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
39 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
40 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
41 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
42 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
43 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
44 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
45 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
46 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
47 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
48 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
49 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
50 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
51 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
52 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
53 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
54 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
55 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
56 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
57 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
58 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
59 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
60 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
61 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย PRECISION ENGINEERING 1 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
62 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
63 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
64 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์ Mechatronics Engineering 2 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
65 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
66 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
67 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 2 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
68 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
69 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
70 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
71 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
72 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 2 3 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
73 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 2 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
74 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 2 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
75 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 2 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II
76 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 2 1 551242 ENGLISH FOR ENGINEER II