ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
2 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
3 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
4 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
5 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ Mechatronics Engineering 1 40 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
6 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
7 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
8 B6137618 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 40 0 551132 ENGINEERING MATHEMATICS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ