ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536408 AUTOMOTIVE ENGINEERING PROJECT I
2 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 0 536408 AUTOMOTIVE ENGINEERING PROJECT I
3 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 10 0 536408 AUTOMOTIVE ENGINEERING PROJECT I
4 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 536408 AUTOMOTIVE ENGINEERING PROJECT I
5 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 0 536408 AUTOMOTIVE ENGINEERING PROJECT I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ