ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก Automotive Engineering 1 40 0 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
2 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 1 10 0 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
3 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 10 0 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
4 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 1 10 0 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
5 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ