ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5513284 นางสาวณัทมล แนวสุภาพ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
2 B5529315 นายธนกฤต บุตรกระจ่าง Automotive Engineering 1 40 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
3 B5537297 นายอภิเดช ตรงพิลา Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
4 B5538126 นายศรชัย จันทะศรี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
5 B5540372 นายมูฮัมหมัดลุกมาน เจะเตะ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
6 B5601226 นายศรลักษ์ นรินทร์นอก Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
7 B5603510 นายกฤติน เงิมสันเทียะ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
8 B5603923 นายปิยราช วงค์ปัน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
9 B5615995 นายโยนาธาน ขวัญวงษ์ Automotive Engineering 1 40 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10 B5619665 นายภาคิน เอื้อมเก็บ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
11 B5620173 นายต่อศักดิ์ ขันชนะ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
12 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
13 B5624225 นายทัตสุระ เห็นแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
14 B5702268 นายอานุภาพ พุ่มพวง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
15 B5703043 นายเมธัส พันธุ์ต่วน Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
16 B5703494 นางสาวอรทัย แวดไธสง Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
17 B5704187 นายจิรานุวัฒน์ จ่าภา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
18 B5704293 นางสาวกนกวรรณ วรรณกูล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
19 B5704927 นายณัฐวุฒิ ศรีษะ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
20 B5705924 นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
21 B5706518 นายกุลวรรธน์ ดิลกลาภ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
22 B5706815 นางสาวเจนจิรา สุขคำ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
23 B5707898 นางสาวเกตน์สิรี เทศประสิทธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
24 B5708130 นางสาวพิณทิพย์ อุตชี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
25 B5708697 นายศักรินทร์ ชอบสมัย Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
26 B5708871 นางสาวจิรวดี บุญศรี Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
27 B5709045 นางสาวปานตะวัน จันทร์งาม Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
28 B5709922 นางสาวปติญญา ทานะขันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
29 B5711031 นายภวินท์ เจนสุวรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
30 B5711147 นายศุภกร รุ่งราตรี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
31 B5711475 นายชนินทร์ วึกชัยภูมิ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
32 B5711710 นายอนุพนธ์ มีชัย Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
33 B5711741 นายกฤษณะพงษ์ โคตรชมภู Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
34 B5711796 นายกฤษดา อินทร์ตา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
35 B5712359 นางสาวกุลจิรา แพงวงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
36 B5712892 นายฟูอาดี พุทธพงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
37 B5713448 นางสาววลัยทิพย์ สบายสูงเนิน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
38 B5715077 นางสาวชลิตา จิตอนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
39 B5718993 นายเสฏฐ์พงษ์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
40 B5719075 นายธนวัฒน์ พัฒนโสภณกุล Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
41 B5719082 นายทรงเกียรติ เพียศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
42 B5719099 นายฌานิศ วิริยะกอบบุญ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
43 B5719105 นายวงศกร คะประเวศ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
44 B5719136 นายธีระภัทร์ องอาจ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
45 B5720606 นายธันวา บุญมาก Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
46 B5720941 นายภูริชย์ นราแก้ว Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
47 B5722020 นายภควัต วีระกุล Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
48 B5722280 นายรัตนพล ก๋าวีละ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
49 B5722655 นายสิทธิรัตน์ เจริญสุข Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
50 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
51 B5723270 นางสาวชมนัส จันทรศุภวงศ์ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
52 B5723645 นายกษัตรา ไทรศาศวัต Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
53 B5724840 นายวรจักร ประพุทธา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ