ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5425631 นายวัชรินทร์ มีพวงผล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
2 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
3 B5518111 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นศรี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
4 B5536238 นายทศพร สวารักษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
5 B5539659 นายจตุพร ยาพรม Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
6 B5600427 นายไชยเชษฐ์ มาลาศรี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
7 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
8 B5608195 นายวุฒิชัย สิงห์นาครอง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
9 B5608515 นายสุวัฒน์ สุวัฒนวนิช Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10 B5609208 นายสิทธา ปาลา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
11 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
12 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
13 B5616114 นายรัชภูมิ ศรีชมภู Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
14 B5616145 นายอภิวัฒน์ อริยราพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
15 B5619740 นายชวนากร กองพิมพ์ Automotive Engineering 1 40 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
16 B5623020 นายวรพล จอมพะเยาว์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
17 B5700189 นายทรงศักดิ์ ศรีคุณ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
18 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
19 B5702459 นายอัษฎาวุธ ท่าพลทอง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
20 B5702565 นายชนัต กุรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
21 B5702794 นายชัยณรงค์ คลื่นแก้ว Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
22 B5702831 นายอภิศิลป์ ฉัตรปิยะโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
23 B5703401 นางสาวจิรวดี กล่ำทัพ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
24 B5703661 นางสาวพิกุล พึงขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
25 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
26 B5705214 นายพฤทธิพงศ์ โสภาคะยัง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
27 B5705269 นายธีรกานต์ พวกเมืองพล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
28 B5706556 นายวิทยา วุ้นนที Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
29 B5706921 นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดโมลี Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
30 B5707072 นายวิชาญณรงค์ วงศ์บับพา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
31 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
32 B5707591 นางสาวอรวรรณ จันทา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
33 B5707638 นายศรัณย์ สารพันธุ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
34 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
35 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
36 B5709243 นายสันติชัย รอดดี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
37 B5709908 นายจิรวัฒน์ สุวรรณทับ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
38 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
39 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
40 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
41 B5712380 นางสาวสุวิษา รอดวินิจ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
42 B5712878 นางสาวอาทิติยา คำมุงคุณ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
43 B5715787 นายพีรดนย์ มั่นมาตร Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
44 B5718887 นายวัชรินทร์ ขำเนตร Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
45 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
46 B5718917 นายสุรชาติ สมตา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
47 B5718931 นายสิริพัฒณ์ จันทร์ดวง Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
48 B5718955 นายฐานันด์ ไกรสมภาค Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
49 B5719037 นายธีรพงศ์ แก้วกุดเลาะ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
50 B5719129 นายวสุพล วีรเสนีย์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
51 B5722297 นางสาวสินีนาฏ วัชรเกตุกุล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
52 B5723447 นายวศิน วิโรจน์รัตนชัย Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
53 B5723553 นายศุภศิษฐ์ วิบูลย์พานิช Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
54 B5723638 นายณัฐพงศ์ จันทเดช Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
55 B5723997 นางสาวกมลวรรณ สมานพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
56 B5724512 นายจักรกฤษ โสกูล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
57 B5724796 นายเอกภพ สุขอ้วน Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
58 B5823598 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ