ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5407781 นายพรเทพ เพ็ชร์กระโทก Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
2 B5445134 นางสาวนันทวรรณ กิมานุวัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
3 B5514519 นางสาวดวงฤดี ประเสริฐสังข์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
4 B5539437 นางสาวณัฐวดี รัตนาวดี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
5 B5540808 นางสาวสุภาวิชตา พลคำ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
6 B5600793 นางสาวชุติภา พยุงแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
7 B5600878 นางสาวศศิธร ดอกดิน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
8 B5601592 นายธีรพล โฮะดี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
9 B5602582 นางสาวธนาภรณ์ ตลิ่งไธสง Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10 B5602650 นายมณฑล เกรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
11 B5603206 นายเอกสิทธิ์ กันเมืองเวียง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
12 B5603916 นางสาวรุจิรา พ่องเสียง Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
13 B5604807 นายชาตุรงณ์ ศรีวิเศษ Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
14 B5606047 นายสุทธิพงษ์ จันทร์แบน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
15 B5607129 นายเชาว์วัตน์ พึ่งเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
16 B5607723 นางสาวชุติมา วงษา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
17 B5608560 นายปณิธิ เพ็ชรนอก Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
18 B5609239 นายอนุชา ยิ่งยงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
19 B5609758 นางสาวปรีดาภรณ์ สีดา Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
20 B5611553 นายวุฒิชัย เพียรโนนไทย Automotive Engineering 1 10 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
21 B5612581 นายพชรวัช อินตะนัย Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
22 B5615919 นายกรกฎ เพลียเขมร Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
23 B5615926 นายอภิสิทธิ์ ตรีวิเศษ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
24 B5615940 นายภาณุพงศ์ กาญจนเดชะ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
25 B5615988 นายอภิเดช หินจันทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
26 B5616015 นายชวกร มากพูน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
27 B5616022 นายอนุพงศ์ โคตรชมภู Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
28 B5616060 นางสาวสุปราณี ทองประมูล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
29 B5616138 นายนิติ กลิ่นแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
30 B5616190 นายณัฐพงษ์ วิเศษศรี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
31 B5616213 นายวรวิช ทั่วสูงเนิน Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
32 B5616527 นางสาวภัทรสุดา วงศ์วิศิษฎ์กุล Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
33 B5617340 นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
34 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
35 B5618651 นายอัษฎาวุธ เสนนอก Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
36 B5619009 นายชาญณรงค์ สมละออ Automotive Engineering 1 10 0 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ