ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
2 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
3 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
4 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
5 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
6 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
7 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
8 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
9 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
10 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ