ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ Automotive Engineering 1 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
2 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ Automotive Engineering 1 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
3 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 1 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
4 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 1 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
5 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม Automotive Engineering 1 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
6 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ