ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
2 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
3 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
4 B5720606 นายธันวา บุญมาก Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
5 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
6 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
7 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
8 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์ Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
9 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
10 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
11 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร Automotive Engineering 1 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
12 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
13 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
14 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
15 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
16 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร Automotive Engineering 2 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
17 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
18 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
19 B5928309 นายพิริยา คู่คิด Automotive Engineering 2 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
20 B5405947 นายพนิตชัย อุ่นเพ็ญ Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
21 B5608195 นายวุฒิชัย สิงห์นาครอง Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
22 B5623020 นายวรพล จอมพะเยาว์ Automotive Engineering 3 10 3 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
23 B5712380 นางสาวสุวิษา รอดวินิจ Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
24 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์ Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
25 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
26 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
27 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว Automotive Engineering 3 10 1 536340 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ