ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 1 40 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
2 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
3 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
4 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 W 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
5 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
6 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
7 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
8 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
9 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
10 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
11 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
12 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
13 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
14 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
15 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
16 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
17 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
18 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
19 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
20 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
21 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
22 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
23 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
24 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
25 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
26 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
27 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
28 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
29 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
30 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
31 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
32 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
33 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
34 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
35 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
36 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
37 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
38 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
39 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
40 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
41 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
42 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
43 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
44 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
45 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
46 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
47 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
48 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
49 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
50 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
51 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
52 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
53 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
54 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
55 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
56 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
57 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
58 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
59 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
60 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
61 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
62 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
63 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
64 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
65 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
66 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
67 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
68 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
69 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
70 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
71 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
72 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
73 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
74 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
75 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
76 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
77 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
78 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ Automotive Engineering 1 10 0 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
79 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 1 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ