ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 1 10 0 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 1 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 0 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 10 0 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 0 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ