ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 10 0 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 10 1 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 10 0 535490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ