ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
2 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
3 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
4 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ