ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
2 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 1 535462 MACHINE ELEMENTS
3 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 535462 MACHINE ELEMENTS
4 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
5 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
6 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
7 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
8 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
9 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
10 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535462 MACHINE ELEMENTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ