ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 10 1 535444 MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT I
2 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 1 10 1 535444 MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ