ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 0 535333 INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
2 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 1 535333 INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ