ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 1 0 535321 PRODUCT QUALITY
2 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 1 0 535321 PRODUCT QUALITY
3 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด MAE 1 1 535321 PRODUCT QUALITY
4 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 1 0 535321 PRODUCT QUALITY
5 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 535321 PRODUCT QUALITY
6 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 0 535321 PRODUCT QUALITY
7 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 0 535321 PRODUCT QUALITY