ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ MAE 1 40 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ MAE 1 40 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา MAE 1 40 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 W 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 1 W 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 W 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ