ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618606 นายพงศธร โพธิ์ทิพย์ MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา MAE 1 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 1 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม MAE 1 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ MAE 2 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์ MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
13 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
14 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
15 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
16 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
17 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด MAE 3 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
18 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ MAE 3 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
19 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
20 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
21 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
22 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
23 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
24 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง MAE 3 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY