ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์ MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์ MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
13 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
14 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
15 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
16 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
17 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
18 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
19 B5823352 นายอธินากร จินาพร MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
20 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
21 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์ MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
22 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
23 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
24 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
25 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
26 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
27 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์ MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
28 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 2 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
29 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
30 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
31 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ MAE 2 10 3 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ