ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ