ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
2 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
3 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
4 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
5 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
6 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
7 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
8 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
9 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
10 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
11 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
12 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
13 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
14 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
15 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ