ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
2 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
3 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
4 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
5 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
6 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
7 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
8 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
9 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
10 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
11 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
12 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
13 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
14 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
15 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ