ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
2 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
3 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
4 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
5 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
6 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
7 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
8 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
9 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
10 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
11 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
12 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
13 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
14 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
15 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
16 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
17 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
18 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
19 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
20 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
21 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
22 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
23 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ