ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
2 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
3 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
4 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
5 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
6 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
7 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
8 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
9 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
10 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
11 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
12 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
13 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
14 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
15 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
16 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
17 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
18 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
19 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
20 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
21 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
22 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534312 PETROLEUM ECONOMICS
23 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
24 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
25 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
26 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
27 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
28 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
29 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
30 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
31 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
32 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
33 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
34 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
35 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
36 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
37 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
38 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
39 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
40 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
41 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
42 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
43 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
44 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534312 PETROLEUM ECONOMICS
45 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
46 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
47 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
48 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
49 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
50 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
51 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
52 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
53 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
54 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
55 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
56 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
57 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
58 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
59 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
60 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534312 PETROLEUM ECONOMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ