ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
2 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
3 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
4 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
5 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
6 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
7 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
8 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
9 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
10 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
11 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
12 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
13 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
14 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
15 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
16 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
17 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
18 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
19 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
20 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
21 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534311 WELL LOGGING
22 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
23 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
24 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
25 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
26 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
27 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
28 B6110949 นายวรินทร พันธุดร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
29 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
30 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
31 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
32 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
33 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
34 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
35 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
36 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
37 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
38 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
39 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 534311 WELL LOGGING
40 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
41 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
42 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
43 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
44 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
45 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
46 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534311 WELL LOGGING
47 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
48 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
49 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
50 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
51 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 40 0 534311 WELL LOGGING
52 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
53 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
54 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
55 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
56 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
57 B5915507 นายณรัท ปักษา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
58 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
59 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
60 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
61 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
62 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 534311 WELL LOGGING
63 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
64 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 534311 WELL LOGGING
65 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
66 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
67 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 534311 WELL LOGGING
68 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
69 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
70 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 534311 WELL LOGGING
71 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
72 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
73 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
74 B6024390 นายราชัน พลเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
75 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
76 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 534311 WELL LOGGING
77 B6026530 นายธนพล แนวเพชร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
78 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
79 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
80 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
81 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
82 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
83 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 534311 WELL LOGGING
84 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
85 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
86 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 40 0 534311 WELL LOGGING
87 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
88 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
89 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
90 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
91 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
92 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
93 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
94 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
95 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
96 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
97 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
98 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
99 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
100 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
101 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
102 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
103 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
104 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
105 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
106 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
107 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
108 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
109 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
110 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
111 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 3 534311 WELL LOGGING
112 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
113 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
114 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
115 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
116 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
117 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
118 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
119 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
120 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
121 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 534311 WELL LOGGING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ