ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
2 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
3 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
4 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
5 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
6 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
7 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
8 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
9 B5915507 นายณรัท ปักษา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
10 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
11 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 534309 PRODUCTION OPERATIONS
12 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
13 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
14 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
15 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
16 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
17 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
18 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
19 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
20 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
21 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
22 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
23 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
24 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
25 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
26 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
27 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
28 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
29 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
30 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
31 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
32 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
33 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
34 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
35 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
36 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
37 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
38 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
39 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 534309 PRODUCTION OPERATIONS
40 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
41 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
42 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
43 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
44 B6026530 นายธนพล แนวเพชร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
45 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
46 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
47 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
48 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
49 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
50 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
51 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
52 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
53 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
54 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
55 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
56 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
57 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
58 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
59 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
60 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
61 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 534309 PRODUCTION OPERATIONS
62 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
63 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
64 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
65 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
66 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
67 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
68 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
69 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
70 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
71 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
72 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS
73 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 534309 PRODUCTION OPERATIONS