ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
2 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
3 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
4 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
5 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
6 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
7 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
8 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
9 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
10 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
11 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
12 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
13 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ