ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
3 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
4 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
5 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
6 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 1 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
7 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
8 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
9 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
10 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
11 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
12 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
13 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
14 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
15 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
16 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
17 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 1 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
18 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
19 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
20 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
21 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
22 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
23 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
24 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
25 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
26 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
27 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
28 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 1 10 0 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ