ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
2 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 10 1 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
3 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
4 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
5 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
6 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
7 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
8 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ CPE 1 10 1 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
9 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
10 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
11 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 1 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
12 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
13 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
14 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
15 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
16 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
17 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 1 10 0 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ