ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
2 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
3 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
4 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
5 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
6 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
7 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
8 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
9 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
11 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
12 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 1 W 0 523371 MICROPROCESSORS
13 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
14 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
15 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
16 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
17 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
18 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
19 B6311032 นายภัทรพล การวิชา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
20 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
21 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
22 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
23 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
24 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
25 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
26 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
27 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
28 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
29 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
30 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
31 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
32 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
33 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
34 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
35 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
36 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
37 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
38 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
39 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
40 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
41 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
42 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
43 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
44 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 2 W 3 523371 MICROPROCESSORS
45 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
46 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
47 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
48 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
49 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
50 B6311230 นายธนากร พรหมกูล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
51 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
52 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
53 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
54 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
55 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
56 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
57 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
58 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
59 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
60 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
61 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
62 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
63 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
64 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
65 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
66 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
67 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 3 40 0 523371 MICROPROCESSORS
68 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
69 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
70 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
71 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
72 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
73 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
74 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
75 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
76 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
77 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
78 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
79 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
80 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
81 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
82 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
83 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
84 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
85 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
86 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ