ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
2 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
3 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
4 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
5 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
6 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
7 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
8 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
9 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
11 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
12 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
13 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
14 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
15 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
16 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์ CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
17 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
18 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
19 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
20 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
21 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
22 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
23 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
24 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
25 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
26 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
27 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
28 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
29 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
30 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
31 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
32 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
33 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
34 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
35 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
36 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
37 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
38 B6026042 นายวราชิต อินคุณ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
39 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
40 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
41 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
42 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
43 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
44 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
45 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
46 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
47 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
48 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
49 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
50 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
51 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
52 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
53 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
54 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
55 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
56 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
57 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
58 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
59 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
60 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
61 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
62 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
63 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
64 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
65 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
66 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
67 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
68 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
69 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
70 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
71 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
72 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
73 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
74 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
75 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
76 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
77 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์ CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
78 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
79 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์ CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
80 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
81 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
82 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
83 B5906093 นายปริภัทร พานะ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
84 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
85 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
86 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
87 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
88 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
89 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
90 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
91 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
92 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
93 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
94 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
95 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
96 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
97 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
98 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
99 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
100 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
101 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
102 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
103 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
104 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
105 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
106 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
107 B6012755 นายธนกร รูปสม CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
108 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
109 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
110 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
111 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
112 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
113 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
114 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
115 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
116 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
117 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
118 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
119 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
120 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 4 10 3 523371 MICROPROCESSORS
121 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
122 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
123 B6005795 นายพงศกร มาประโคน CPE 4 10 3 523371 MICROPROCESSORS
124 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
125 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
126 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์ CPE 4 10 3 523371 MICROPROCESSORS
127 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน CPE 4 10 3 523371 MICROPROCESSORS
128 B6010171 นายเสกสรร จินโจ CPE 4 60 0 523371 MICROPROCESSORS
129 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
130 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
131 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
132 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
133 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 4 W 0 523371 MICROPROCESSORS
134 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
135 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
136 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
137 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
138 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
139 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
140 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 4 W 0 523371 MICROPROCESSORS
141 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
142 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
143 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
144 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
145 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
146 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
147 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
148 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 4 W 0 523371 MICROPROCESSORS
149 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 4 10 1 523371 MICROPROCESSORS
150 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
151 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ