ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
2 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
3 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
4 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
5 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
6 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
7 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
8 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
10 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
11 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
12 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
13 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
14 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
15 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
16 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
17 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
18 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
19 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
20 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
21 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
22 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
23 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
24 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
25 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
26 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
27 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
28 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
29 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
30 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
31 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
32 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
33 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
34 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
35 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
36 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
37 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
38 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
39 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
40 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
41 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
42 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
43 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
44 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
45 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
46 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
47 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
48 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
49 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
50 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
51 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
52 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
53 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
54 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
55 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
56 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
57 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
58 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
59 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
60 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
61 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
62 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 1 10 1 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
63 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
64 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
65 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
66 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
67 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
68 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
69 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
70 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
71 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
72 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
73 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
74 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
75 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
76 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
77 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
78 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
79 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
80 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
81 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
82 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
83 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
84 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
85 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
86 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
87 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
88 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
89 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
90 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
91 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
92 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
93 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
94 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
95 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ