ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
2 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
3 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
4 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 10 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
5 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
6 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
7 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
8 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
9 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 1 W 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
10 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
11 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
12 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
13 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
14 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
15 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
16 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
17 B6311230 นายธนากร พรหมกูล CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
18 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
19 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
20 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
21 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
22 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
23 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
24 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
25 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
26 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
27 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
28 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
29 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
30 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
31 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
32 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
33 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
34 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
35 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
36 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
37 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
38 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
39 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
40 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
41 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 2 10 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
42 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
43 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
44 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 2 10 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
45 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
46 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
47 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
48 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 2 10 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
49 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
50 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
51 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
52 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
53 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
54 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
55 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
56 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
57 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
58 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
59 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
60 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
61 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
62 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
63 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
64 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
65 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
66 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
67 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
68 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
69 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี CPE 2 10 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
70 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
71 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ CPE 2 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
72 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
73 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
74 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
75 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
76 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
77 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
78 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
79 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
80 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
81 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
82 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
83 B6311032 นายภัทรพล การวิชา CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
84 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
85 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
86 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
87 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
88 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
89 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
90 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ CPE 3 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ